Μενού Κλείσιμο

ΕΝΤΥΠΑ

Οι ερευνητές που υποβάλλουν μια ερευνητική πρόταση για έγκριση από την ΕΗΔΕ καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση και Ερωτηματολόγιο

Έγγραφη συναίνεση συμμετεχόντων