Μενού Κλείσιμο

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) ύστερα από την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με Πρόεδρο την κ. Αρτέμιδα Γιώτσα, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και Αντιπρόεδρο τον κ. Ελευθέριο Μπόνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας.

Meli1a

Μέλη

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή

Roles1

Ρόλος - Αρμοδιότητες

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Nomoi1a

Νομοθέτικο Πλαίσιο - Κανονισμοί

Το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία της Επιτροπής

Όπως προβλέπεται στον ν. 4957/2022 σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στις ανθρωπιστικές αξίες, στην αξιοπρέπεια των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεκτών αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.