Μενού Κλείσιμο

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη

Άρτεμις Γιώτσα

Πρόεδρος
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
agiotsa@uoi.gr

Ελευθέριος Μπόνος​

Αντιπρόεδρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας
ebonos@uoi.gr

Αικατερίνη Καλογήρου

Μέλος
Δικηγόρος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
kalokaterina@gmail.com

Αναπληρωματικά Μέλη

Δημήτριος Πέσχος

Μέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
dpeschos@uoi.gr

Ανδρέας Μπρούζος

Μέλος
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
abrouzos@uoi.gr

Στέφανος Μαντζούκας

Μέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής
smantzoukas@uoi.gr

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη

Ελένη Καλοκαιρινού

Μέλος
Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ekalo@edlit.auth.gr

Γεώργιος Τσουλφάς

Μέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
tsoulfasg@gmail.com

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιωάννης Σάββας

Μέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
isavas@vet.auth.gr

Ιωάννης Καραμπάγιας

Μέλος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
ikaraba@upatras.gr